BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

Friday, June 5, 2009

ULASAN JURNAL

JURNAL 1:

Using students interviews to guide classroom instruction: An Action Research Project.

SAMPEL KAJIAN

Pelajar sekolah rendah Jefferson, Oregon.

SETTING KAJIAN

Kajian ini dijalankan di dalam bilik darjah.

PROSEDUR KAJIAN

- Ahli kumpulan penyelidik menemubual seorang pelajar secara individu, manakala yang selebihnya mengikuti satu program aktiviti tambahan.

- Semasa menemubual, ahli kumpulan penyelidik menggunakan pelbagai jenis permasalahan untuk mengenalpasti children’s mathematics : cognitively guided Instruction.Selain itu, guru menggunakan kedua-dua penyiasatan dan soalan utama untuk menambah wawasan pemikiran para pelajar.Akhir sekali, beberapa orang daripada ahli kumpulan penyelidik merakam setiap temubual yang dijalankan.

-`Kumpulan penyelidik menjalankan dua set temubual,pertama pada musim luruh dan yang kedua pada musim bunga tahun 1999-2000.

-Kumpulan penyelidik berkongsi keputusan temubual bersama dengan kumpulan yang selebihnya dan menerangkan kesan temubual terhadap classroom instruction.

-Kesemua keputusan ini dirumuskan dengan menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif.


PENGUMPULAN DATA

Dalam proses pengumpulan data, penyelidik mengumpul semua maklumat melalui kaedah temubual pelajar.

PENGANALISISAN DATA

Dalam kajian ini, penyelidik menganalisa data selepas lima tahun perlaksanaan projek ini.

jurnal 2:

Behavior problems in children with language impairment (John van Daal, Sint Marie Center for Children with Auditory or Communication Problems, Eindhoven, The Netherlands, Ludo Verhoeven, Behavioral Science Institute,Radboud University Nijmegen, Hans van Balkom, Expert Center for Atypical Communication, Radboud University Nijmegen, The Netherlands).

SAMPEL KAJIAN

Kajian ini melibatkan 71 orang pelajar yang berumur 5 tahun yang dipilih secara rawak dari sekolah pendidikan khas yang mempunyai masalah bahasa (language impairment) Sekolah Pendidikan Khas di Netherland.

SETTING KAJIAN
Kajian ini dijalankan di Sekolah Pendidikan Khas (dalam dan luar bilik darjah)

PROSEDUR KAJIAN
Dalam prosedur kajian, Pengkaji telah menggunakan
a) kaedah 'Dutch Research and Development Platform Language Problem'.

b) menggunakan soal selidik tingkah laku.

c) menggunakan ujian bahasa (percakapan, pandangan umum, semantik,
pramatik) setiap daripada elemen bahasa yang dinyatakan seperti percakapan semantik mempunyai ujian masing-masing.

METODOLOGI KAJIAN

Dalam masalah bahasa (language impairment), penyelidik menggunakan ujian intensif bahasa manakala dalam masalah tingkahlaku( behavior problems ) penyelidik menggunakan ujian senarai semak tingkah laku kanak-kanak.PENGUMPULAN DATA

Dalam proses pengumpulan data, penyelidik mengumpul semua maklumat hasil senarai semak dan ujian yang dijalankan.

ANALISIS DATA
Dalam kajian ini, penyelidik menganalisa data berasaskan 3 soalan asas iaitu:

1) what does the language proficiency profile for five-year old children with LI look like and can the language factors speech, phonology, lexical-semantics and syntax be
distinguished?

2) to what do the children show behavior problems?

3) what are the relations between the underlying language
factors and behaviors problems observed?

Untuk soalan pertama, beliau menggunakan statistik penghuraian bahasa, untuk soalan kedua, beliau menggabungkan skor daripada hasil ujian yang dilakukan dan soalan ketiga, beliau menggunakan kolarasi antara faktor perbezaan bahasa
dengan skala skor CBCL.


JURNAL 3

The Action Research Endeavors of six classroom teachers and their perceptions of action research.

SAMPEL KAJIAN.

Kajian ini melibatkan enam orang guru kelas. dua orang guru sekolah rendah, dua orang guru sekolah menengah dan dua orang guru sekolah tinggi.

SETTING KAJIAN

Kajian ini dilakukan di dalam bilik darjah,di sekolah pedalaman, sekolah pinggir kota dan sekolah di bandar.

PROSEDUR KAJIAN

Pertama: Dua orang guru mengkaji tentang bagaimana kurikulum baru AIDS yang efektif boleh membantu pelajar darjah empat menimba ilmu tentang virus HIV dan kesan pendekatan teras matematik dan sains di ajar dalam satu interdisciplinary way. Dalam kajian ini, penyelidik menggunakan kaedah pra ujian, post ujian dan kaedah tinjauan terhadap tingkahlaku para pelajarnya melalui 30 item skala likert.

Kedua: Tiga orang guru melakukan kajian tindakan berdasarkan kajian kepustakaan.Penyelidik melakukan kajian tindakan ini setelah mereka membaca jurnal tentang pengajaran berasaskan komputer dan mereka berminat untuk melakukan kajian tindakan.

Ketiga:Guru yang selebihnya melakukan kajian tindakan berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Contohnya guru ini menjalankan kajian tindakan berdasarkan pengalaman mereka terlibat dalam pembelajaran secara kooperatif.

METODOLOGI KAJIAN

Kajian ini menjelaskan tentang kajian tindakan yang dilakukan oleh enam orang guru. Dua orang guru mengkaji tentang keberkesanan pembaharuan keseluruhan sekolah seperti mewujudkan kokurikulum baru tentang AIDS dan mewujudkan satu pendekatan teras matematik dan sains.Tiga orang mengkaji secara meluas tentang pengunjuran pendekatan kajian kepustakaan seperti pengajaran berasaskan komputer, pembelajaran masteri, pembelajaran berasaskan kaedah metakognitif.Guru yang lain membuat pemerhatian siapakah yang lebih cenderung untuk menjadi pembimbing atau ketua dalam aktiviti pembelajaran kooperatif.

PENGUMPULAN DATA

Proses pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif didalam kajian ini diperoleh daripada hasil perbandingan pra-ujian dan post-ujian ,video rakaman , kajian tinjauan, kajian kepustakaan dan pencapaian yang berorientasikan pelajar.

PENGANALISISAN DATA

Proses penganalisisan data dilakukan berdasarkan hasil proses penambahbaikan yang diperolehi berdasarkan kajian tindakan pada masa akan datang.

0 comments: